Charakteristika biomasy

Bioenergie

Pod tímto pojmem si můžeme zjednodušeně představit hmotu, ve které je vázána energie vzniklá ze slunečního záření a fotosyntézy. Ekologie definuje biomasu jako celkovou hmotu jedinců určitého druhu, skupiny druhů nebo všech druhů společenstva na určité ploše. U rostlin se vyjadřuje v hmotnosti sušiny, u živočichů také v čerstvé hmotnosti (v joulech, dříve i v kaloriích, v obsahu uhlíku apod.).

Směrnice 2009/28/ES definuje biomasu jako biologicky rozložitelnou část produktů, odpadů a zbytků biologického původu ze zemědělství (včetně rostlinných a živočišných látek), z lesnictví a souvisejících průmyslových odvětví včetně rybolovu a akvakultury, jakož i biologicky rozložitelná část průmyslových a komunálních odpadů.

Rozdělení biomasy dle původu

  1. Primární – vedlejší produkty zemědělské výroby z pěstování potravin a krmiv (např. sláma) a vedlejší produkty z lesnické výroby.
  2. Sekundární – vedlejší produkty z výroby potravin a využití biomasy (piliny, odpady z papírenského průmyslu, odpady z potravinářských provozů apod.).
  3. Terciární – vedlejší produkty z biomasy použité jako výrobky (např. dřevo z demolic, vyřazené palety apod.).
  4. Energetické plodiny