KA 1 – PROPOJENÍ INSTITUCÍ VAV S ORGANIZACEMI VEŘEJNÉHO, SOUKROMÉHO SEKTORU A NNO REALIZACÍ STÁŽÍ

Hlavním cílem této aktivity je příprava a vyškolení pracovníků zapojených institucí VaV - Mediátory (tj. VŠ a výzkumných ústavů ZVT, APR, AVO, OP, ChI a pracovníků AVO), kteří budou systematicky propagovat a podporovat vzdělání ve vysoce perspektivní oblasti energetického využití přírodních zdrojů pro získání energie v partnerské síti základních, středních škol. Partneři úspěšně realizují projekt Popularizace APR, jehož hlavním cílem je prezentace výsledků VaV médiím a v rámci kterého proběhly některé vzdělávací kurzy zaměřené na prezentaci výsledků VaV, aktivity věnované žáků a studentům ZŠ a SŠ. Předkládaný projekt tak má vytvořené stabilní základy a předpoklady úspěšné realizace, a to zejména ve zkušenostech získaných pracovníky institucí VaV a vytvořenými vazbami na SŠ a ZŠ. V rámci předkládaného projektu budou pro pracovníky - Mediátory připraveny kurzy, obsahující zejména pasáže týkající se: prezentace a vedení interaktivních seminářů s dětmi a studenty na ZŠ a SŠ, využití interaktivních pomůcek (webové aplikace), metody improvizace a her, využití osobního náboje a osobních zkušeností pro podporu motivace a zájmu, podpora kreativity žáků a studentů ke studiu a vědecké práci. Součástí systematické přípravy Mediátorů budou exkurze a stáže na SŠ a ZŠ, spolupráce na realizaci soutěží (v rámci dnů otevřených dveří, příprava soutěží v organizaci VaV), dále exkurze a příprava dílčích aktivit pro letní dětské tábory, dětské univerzity, kroužky, a to pod vedením odborníků na komunikaci, prezentaci apod.

KA 2 – PROPAGACE BIOENERGETIKY – PROPAGAČNÍ AKCE KA 2

Hlavním cílem této aktivity je rozvoj a podpora spolupráce partnerů z řad institucí VaV – tedy ZVT, APR, VUB, AVO se zapojenými ZŠ a SŠ a dalšími ZŠ a SŠ v regionu Moravsko-Slezského, Jihomoravského a Olomouckého kraje za účelem realizace společných systematických popularizačních akcí zaměřených na podporu vzdělávání a bádání žáků ZŠ a SŠ v oblasti bioenergetiky. Partneři společně připraví systém vzájemně provázaných akcí, které komplexně podpoří zájem žáků ZŠ a SŠ o vědu a výzkum. Některé dílčí činnosti byly realizovány s dobrým ohlasem v rámci projektu Popularizace APR. Tento projekt tak umožní jejich doplnění o další akce, které umožní šířit povědomí o vědecké kariéře na prvním a druhém stupni.
  • Happeningů na VŠB, APR a MVP, které se budou pravidelně opakovat na jaře a na podzim (celkem bude uspořádáno 6 akcí, tyto akce budou navazovat na úspěšné happeningy pořádané v rámci projektu Popularizace APR, v rámci kterých byly připraveny atraktivní venkovní expozice spojené s odborně – populárních výkladem a doprovodným programem – tematickými soutěžemi ; projekt tak bude navazovat na získané zkušennosti a využívat navázané kontakty. Jedná se o opakující se akce, kde studenti získají přehled o všem, o čem se v průběhu projektu mohou podrobněji dozvědět, na jednom místě budou soustředěni odborníci a ukázky výsledky vědy, které návštěvníkům komentuje atraktivní formou profesionální moderátor.
  • Kabinety bioenergetiky na VŠB, ZVT, APR, které na happeningy navahují tím, že podrobněji rozvádí zvolené téma, které studentům bylo krátce představeno na happeningu. Studenti a žáci budou mít k dispozici přesný termínový kalendář kabinetů, které se budou pravidelně opakovat jednou za dva měsíce (celkem bude uspořádáno 9 akcí) ; tyto akce budou zahrnovat semináře a diskuse na téma nové odrůdy rostlin a jejich energetický a ekologický přínos (topinambur, řepka, technické konopí), nové technologie získání energie (spalování, zplyňování, využití zemědělských odpadů), digestátů z bioplynových reaktorů a intenzifikace tvorby plynů, využívání nových kmenů bakterií, energické využití trav ; které budou prezentovány atraktivní interaktvní formou.
  • Soutěže, exlurze a outdoorové akce doplňují dvě výše popsané formy tím, že se jedná o interaktivní formou popularizace výsledků vědy v zajímavém prostředí s využitím sportovních a vědomostních soutěžích. Také tyto akce budou vybraný studentům SŚ a ZŠ dopředu známy. Akce budou uspořádané v sídlech institucí VaV (celkem se uskuteční 11 akcí) a využívajících jejich přístrojového vybavení (kotel na spalování v APR, laboratoř DNA v ZVT, laboratoř sypkých hmot a robotechniky na VŠB – TUO, Ekocentrum Trkmanka - MVP) atd. Tím se studenti a žáci seznámí s prostředím výzkumných ústavů a univerzit zážitkovou formou, která podpoří jejich motivaci o vědeckou práci. Uvidí, že věda může být zábavná.

KA 3 - POPULARIZACE BIOENERGETIKY NA SŠ A ZŠ - KA 3

Hlavním cílem této aktivity je vzdělávání a sdílení zkušeností mezi pracovníky institucí VaV tedy ZVT, APR, VUB, AVO se zapojenými ZŠ a SŠ za účelem rozvíjení a podpory badatelsky-orientované výuce v oblasti bioenergetiky a výměnu zkušenností a dobré praxe. Na ZŠ a SŠ budou realizovány kurzy pro vybrané pedagogické pracovníky. Tito pracovníci se zúčastní exkurzí a stáží pořádaných institucemi VaV (ukázkových hodin, exkurze laboratoří). Kurzy se tak budou skládat jak z prezenční formy (přednáška), distančních konzultací, tak exkurzí a stáží na pracovištích VaV.

...kdo se na projektu podílí?

Čtěte více»