Spalování biomasy

a ekologická energie

CO JE TO BIOMASA?

Biomasa je organická hmota rostlinného nebo živočišného původu, kterou můžeme použít jako palivo pro účely využití jejího energetického obsahu. Může být získávána buď jako odpad ze zemědělské činnosti, průmyslové činnosti, nebo jako komunální odpad, nebo může být výsledkem záměrné činnosti a pěstování v zemědělství a lesnictví.

Spalování je chemický proces rychlé oxidace, kterým se uvolňuje chemická energie vázaná ve spalovaném palivu na energii tepelnou.
Jedním z možných způsobů energetického využití biomasy je přímé spalování. Jedná se o proces, při němž palivo postupně prochází fázemi sušení, pyrolýzy/zplyňování a hoření, které byly popsány v předchozí kapitole. Sušení a pyrolýza/zplyňování budou vždy prvními fázemi procesu spalování tuhých paliv.
První fází je sušení, kdy vystavení biomasy zvýšeným teplotám uvnitř topeniště (po přiložení) se postupně zvyšuje teplota biomasy a dochází k odpařování volné a následně vázané vody v palivu. Teplota pro odsušení vody je zpravidla udávána okolo 110 ˚C, protože voda musí unikat z vnitřních vrstev materiálu, kde vytváří mírný přetlak, je tato teplota vyšší než bod varu vody za standardních podmínek. Závisí však také na tvaru spalovaného materiálu (např. rozdružená sláma, masivní polena tvrdého dřeva) i velikosti podílu hmoty vlhkosti. U větších kompaktních kusů s vysokým obsahem podílu vlhkosti může finální teplota povrchu biomasy pro ukončení fáze sušení dosáhnout až 150 ˚C, protože vypařující se voda odebírá svému okolí skupenské teplo vypařování, čímž vnitřní vrstvy materiálu ochlazuje.
Další fází je tzv. pyrolytická fáze, kdy při teplotách okolo 200 – 300 ˚C začíná postupné uvolňování těkavé hořlaviny paliva v podobě směsi hořlavých plynů a na povrchu sledovaného materiálu zůstává fixní uhlík – povrch polen černá.
V třetí fázi hořící směs hořlavých plynů vytváří svítivý plamen o teplotě 500 – 1 000 ˚C, který pohlcuje okolní kyslík, intenzivní proudění vytváří turbulentní plamen, který strhává jemné částečky uhlíku, které v proudu spalin také rychle odhořívají svítivým plamenem. Vznikající teplo umožňuje odsušování hmoty vlhkosti dalšího materiálu a uvolňování jeho hořlaviny, při umožnění přístupu kyslíku je tento nasáván do spalovacího procesu a dochází k tvorbě trvalé hořlavé směsi a stabilnímu procesu hoření biomasy.
V poslední fází dochází k dohoření pevného zbytku na roštu, kdy fixní uhlík hoří oproti hořlavým plynům relativně pomalu, protože musí docházek k difundování kyslíku do pevného materiálu a protisměrně v difundování produktů hoření. Charakter hoření fixního uhlíku (dřevěného uhlí) má charakter hoření pevných fosilních paliv – krátký modrý plamen.
V současnosti je v praxi nejčastěji využíván způsob výroby tuhých biopaliv pomocí mechanických úprav (rozdružování, lisování). K výrobě tuhých biopaliv je možné využít zemědělské produkty i odpadní suroviny. Pro představu uveďmě, že energie z 1 ha energetických rostlin by stačila automobilu na cca 110 000 km.

Videa a animace


Fotogalerie

Free Joomla Lightbox Gallery

Spalování biomasy (tzv. „energetických rostlin“) přináší ekologický způsob získávání energie.

Kontakt

Zemědělský výzkum, spol. s r.o.
Zahradní 1
664 41 Troubsko

T: +420 547 138 811

E: vupt@vupt.cz

W: www.vupt.cz/zvt

Za podpory

Stránky byly vytvořeny s podporou fondů EU – OP Vzdělání pro konkurenceschopnost v rámci projektu Bioenergetika ZVT.

Logolink EU - OPVK

Ve zkratce

Přímé spalování je jedním z možných způsobů energetického využití biomasy. Jedná se o proces, při němž palivo postupně prochází fázemi sušení, pyrolýzy/zplyňování a hoření, které byly popsány v předchozí kapitole. Sušení a pyrolýza/zplyňování budou vždy prvními fázemi procesu spalování tuhých paliv.